החלטות רשות מקרקעי ישראל בעניין החכרת קרקע לתעסוקה במושבי עובדים

החלטות רשות מקרקעי ישראל בעניין החכרת קרקע לתעסוקה במושבי עובדים

רשות מקרקעי ישראל קיבלה בעשרים השנה האחרונות מס' החלטות חשובות בעניין "החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים". בתחילת המסע, ביום 20.6.1995, קיבל המינהל את החלטה 717 ; לאחר מכן ביום 4.2.2003, עודכנה החלטה 717 והוחלפה בהחלטה 949 ; אח"כ, ביום  9.9.2008, עדכנה החלטה 1163 את החלטה 949 ; ביום 6.12.2010, עדכנה החלטה 1226 את החלטה 1163; ולבסוף, ביום 27.1.2016 עודכנה החלטה 1226, בהחלטה 1455.
 
ההחלטות הנ"ל קובעות, באופן עקרוני, את זכות הישוב החקלאי לשנות יעוד של קרקע מסוימת, מתוך כלל שטחי קרקעות משבצת הישוב, למטרת תעסוקה (משרדים, תחנת דלק, אחסנה, מסחר, תיירות), בין אם קיימת כיום תוכנית מאושרת, ובין אם זו תאושר בעתיד.
 
בהחלטות, נקבע השטח המרבי לצורך שינוי יעוד למטרת תעסוקה, אותו רשאי הישוב ליזום, לפי מיקום הישוב (במרכז הארץ – עד 60 דונם, באזור עדיפות לאומית ב' ובמרחב התפר – עד 80 דונם ובאזור עדיפות א' וקו עימות - עד 120 דונם).
 
עפ"י ההחלטות הנ"ל, בעל הזכויות בקרקע (המושב) רשאי לפנות לרשות מקרקעי ישראל, לצורך שינוי ייעוד קרקע מסוימת, מתוך כלל הקרקע שהוא קיבל במסגרת "משבצת המושב" כקרקע חקלאית, למטרת תעסוקה.
 
בנוסף, בהחלטות הנ"ל, רשות מקרקעי ישראל אפשרה למושב להתקשר עימו בהסכם חכירה לגבי הקרקע בייעוד תעסוקה, בין בעצמו ובין באמצעות תאגיד משותף למושב וליזם חיצוני למושב, ובלבד ש- 26% מהמניות בתאגיד המשותף, יוחזקו על ידי המושב.
 
יובהר, כי אין כל חובה בהחלטות הנ"ל של רמ"י, כי היזם החיצוני יהא חבר מושב.
 
לאחר ההליך של שינוי הייעוד האמור, ייחתם הסכם פיתוח בין רשות מקרקעי ישראל לבין המושב או התאגיד החדש, וישולמו למינהל דמי היוון לפי היעוד החדש של הקרקע. לאחר שיעמוד המושב או התאגיד החדש בתנאי הסכם הפיתוח, ככל שיעמוד, ייחתם הסכם חכירה עם רשות מקרקעי ישראל למשך 49 שנה, עם אפשרות ל-49 שנים נוספות.