בג"צ האגודה לצדק חלוקתי (סולארי)- חיימסון סודאי משרד עורכי דין ותיק

בג"צ האגודה לצדק חלוקתי (סולארי)

לפסק הדין המלא


תקציר:
בשתי עתירות שהוגשו לבית המשפט העליון, האחת על ידי האגודה לצדק חלוקתי, והשניה ע"י חברת מגור אחזקות בע"מ - חברה הפעילה בשוק הסולארי, נדרש בית המשפט לשאלת חוקיות החלטה חדשה, שיצאה תחת ידי מינהל מקרקעי ישראל, היא החלטה 1254. החלטה זו קובעת כללים חדשים להקצאת קרקעות בהסכמי חכירה למטרת הקמת מתקנים סולאריים בתחום משבצת של ישוב חקלאי, וכן קובעת הוראות מעבר ביחס למיזמים שהגיעו לשלב מתקדם במועד הקובע (שנקבע ליום 27.12.2011).

כאן המקום לציין, כי העתירות הוגשו על יסוד שורה ארוכה של טענות חוקתיות ומשפטיות, אשר הבולטות בהן, היא הטענה כי הוראות המעבר יוצרות אפליה לא הוגנת ונובעת משיקולים זרים שנועדו לשרת בעלי ממון על חשבון הקופה הציבורית. עוד טענו העותרות כי ההחלטה התקבלה בחוסר סמכות, כי היא נוגדת החלטת ממשלה, שקבעה כי קרקעות למיזמים סולאריים יוקצו במכרז. מן הצד השני של המתרס, ניצבו המדינה, באמצעות מועצת מקרקעי ישראל ורשות החשמל, תנועת המושבים ותנועת הקיבוצים, שיוצגו ע"י משרד חיימסון סודאי ושות', ושורה ארוכה של יזמים פרטיים ושותפויות הפעילות בשוק החשמל הסולארי.
 
בפסק הדין מיום 26.8.2012, דחה השופט פוגלמן את העתירות. בפסק דינו המקיף והמנומק, סקר השופט את המצב הנורמטיבי והחלטות המינהל הקודמות, ודן, אחת לאחת, בכל טענות העותרות, אל מול תגובת המשיבות. בפסק דינו, שלל השופט את הנחת היסוד שבבסיס העתירות, לפיהן יוצרות הוראות המעבר מצב שמיטיב עם קבוצות מסויימות על חשבון אחרות, ומצא כי טענותיהן העקרוניות של העותרות מכוונות למעשה להסדרים קודמים שהותוו בהחלטות קודמות של מועצת מקרקעי ישראל מהשנים 2008 ו-2009, ובמדיניות שהוצאו לפועל מכוחן. עוד, נקבע, כי ההחלטה החדשה שנגדה כוונו העתירות, אינה מיטיבה עם הישובים החקלאיים והיזמים הפרטיים, לעומת ההסדרים שקדמו לה. להיפך. נפסק, כי במידה רבה, מהווה ההחלטה החדשה "תיקון" לקשיים שהתגלו בהסדרים קודמים, מבחינת שיקולי צדק חלוקתי. בכך, למעשה, נשמט הקרקע תחת חלקו הארי של טענת העתירות. לסיכום, קבע בית המשפט כי אין בהחלטה משום חוסר סבירות, ולא מצא בית המשפט לנכון להתערב בהחלטת המינהל. כנגד האגודה לצדק חלוקתי, שהינה חברה לתועלת הציבור, לא נפסקו הוצאות. חברת מגור אחזקות, העותרת השניה אשר הינה, כאמור, חברה יזמית ומסחרית, חויבה לשאת בהוצאות המשיבות, בסך של 60,000 ש"ח.